HAKKIMIZDA

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ.

“Ural Hukuk & Danışmanlık”

Günümüzde özellikle hukuk ve mevzuat alanında yapılan hızlı ve yoğun değişikler nedeniyle karşılaşılan hukuki sorunlar çok daha karmaşık bir hal almıştır ve bu durum büyük hak kayıpları yaşanmasına yol açmaktadır. Bu mağduriyetlerin engellenebilmesi için ciddi bilgi birikimi, mesleki tecrübe ve özenli bir çalışma gereklidir.

Bütün bunları gerçekleştirebilmek, müvekkillerimize ve danışmanlarımıza hızlı ve etkin çözüm önerileri sunabilmek için,yurtdışında akademik çalışmalar yapmış,uluslararası kuruluşlar ve yüksek mahkemeler dahil yargının hemen her biriminde görev almış, alanında uzman,tecrübeli hukukçu, akademisyen ve avukatlarla işbirliği halinde çalışılmaktadır.


Ceza Hukuku

ceza soruşturması ve kovuşturma aşamalarında, savcılıklarda, mahkemelerde, istinaf ve temyiz başvurularında ihtiyaç duyulan konularda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetini sağlar

İş Hukuku

İşten çıkarma, sözleşmenin feshi, iş kazası ve iş sözleşmesinden kaynaklanan diğer tüm uyuşmazlıklarda; gerekli her türlü tutanağı düzenlenme, savunma, ihtar ve fesih bildirimlerini hazırlanma gibi

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmazların tapu kayıtlarının ve imar durumlarının incelenmesi- İmar planlarına askı sürecinde gerekli itirazların yapılması ve iptal davaları. -Kentsel Dönüşüm Kanununun uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemler.

İdari – Vergi Hukuku

İdari yolların tüketilmesi -İdare ve vergi davalarının takibi – İdari ve vergi cezalarından (vergi suçlarından)ile ilgili itiraz ve davalar gibi konularında danışmanlık ve gerektiğinde avukatlık hizmeti vermektedir.

Ticaret Hukuku

Yerli ve yabancı şirketlerin tescili, ticaret adı ve işletme unvanı tescillerinin yapılması – Şirketlerin genel kurul ve yönetim kurullarının toplanması gibi yasal faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde icra edilebilmesi

İcra ve İflâs Hukuku

Hakkınızda yapılan icra takiplerine karşı imzaya- borca itiraz ve menfi tespit gibi konularda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir

Tüketici Hukuku

Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin tüketici mahkemelerinde dava açmak,
Tüketicilerin şikâyetlerine karşı diğer hukuki çözüm yollarına başvurmak

Aile Hukuku

Evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağının kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan kaynaklanan ihtilaflar

Miras Hukuku

Mirasçılık belgesinin alınması -Tenkis davaları -Mirasın reddi davaları – Ölüme bağlı tasarruflar ve iptali davaları gibi konularda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir

Bilişim Hukuku

Ağ ve bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirilen kişilerin hakkının gasp edilmesine yada rahatsızlık duymalarına neden olan her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde bireysel başvuruları hazırlamak hususunda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir

Yabancılar Hukuku

Türkiye’de yaşayan yabancıların vatandaşlık başvuruları, oturma izni, çalışma izni, yargı birimlerinde karşılaştıkları adli sorunlar, taşınmaz edinmeleri gibi konularda her türlü hukuki danışmanlık

MAKALELER

Temel hak ve özgürlüklerin korunması ve önündeki engellerin kaldırılması meselesi, insanlık tarihi boyunca yürütülen siyasal,…

Mülteciler Hukuku Ural Hukuk Bürosu, Türkiye’de yaşayan yabancıların vatandaşlık başvuruları Türkiye’de bulunan yabancılara oturma izni,…

İLETİŞİM FORMU

Bizimle İletişime Geçin