“Aile Hukuku”

Ural Hukuk Bürosu,

Türk vatandaşları ve  Türk vatandaşları ile  yabancılar arasındaki

 • Evlenme,
 • Nişanlanma,
 • Boşanma,
 • Nafaka,
 • Velayet-vesayet,
 • Eşler arasındaki mal rejimleri,
 • Hısımlık, soy bağının kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları gibi aile hukukundan kaynaklanan ihtilaflar,
 • Şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla gerekli her türlü koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak

gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir

“Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuruları”

Ural Hukuk Bürosu;

Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerine yapılan bireysel başvuruların kabul edilebilirliği esasa ve usule ilişkin sıkı şartlara bağlıdır. Halihazırda yapılan başvuruların %90’ı bu şartların sağlanamaması nedeniyle kabul edilebilir bulunmamakta ve esasa ilişkin incelemeye dahi tabi tutulmadan ilk aşamada reddedilmektedir.

Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne her türlü hak ihlali için başvuru mümkün olmayıp ancak; Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamında olan haklardan gibi herhangi birinin ihlal edilmesi halinde başvuru mümkündür.

 • İşkence ve kötü muamele (özellikle gözaltı ve tutukluluk aşamalarında),
 • Haksız tutuklama,
 • Uzun tutukluluk,
 • Yargılamanın makul sürede tamamlanmaması,
 • Masumiyet karinesinin ihlali,
 • Özel hayat ve aile hayatına saygı hakkının ihlali,
 • İfade özgürlüğünün kısıtlanması,
 • Mülkiyet hakkının ihlali, başvuruya konu olabilecek başlıca örneklerdendir.

Ofisimizde bireysel başvurular, alanında uzman ve tecrübeli hukukçular tarafından usulüne uygun şekilde büyük bir özen ve dikkatle hazırlanmakta, devamındaki iş ve işlemlerin takibi sağlanmaktadır.

“Bilişim Hukuku” 

Ural Hukuk Bürosu;

Bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirilen  kişilerin hakkının gasp edilmesine yada rahatsızlık duymalarına neden olan, yasaların suç olarak nitelediği;

 • Kötü amaçlı yazılımlar oluşturmak,
 • İnternet veya bilişim araçlarını kullanarak dolandırıcılık veya kimlik hırsızlıkları,
 • Bilgi hırsızlığı,
 • Kullanıcılara ait kişisel verilerin ele geçirilmesi,
 • Bilgisayar girdilerinin yetkisiz olarak değiştirilmesi,
 • Depolanmış haldeki bir verinin yetkisiz olarak silinme işleminin gerçekleştirilmesi veya değiştirilmesi,
 • Kullanıcılara hakaret, küfür veya müstehcen içerikler göndermek,
 • Kullanıcılara rahatsızlık vermek

gibi davranış ve eylemlerle muhatap olmanız durumunda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir

“Ceza Hukuku”

 

Ural Hukuk Bürosu;

 • Ceza soruşturması ve kovuşturma aşamalarında,
 • Savcılıklarda,
 • Mahkemelerde,
 • İstinaf ve temyiz başvurularında,
 • İnfaz aşamasında müddetnameye itiraz, infazın ertelemesi, açığa ayrılma ve disiplin işlemleri

gibi konularda hukuki yardım sağlamaktadır.

“Gayrimenkul Hukuku-Kentsel Dönüşüm – İmar Hukuku”

 

Ural Hukuk Bürosu;     

 • Taşınmazların tapu kayıtlarının ve imar durumlarının incelenmesi,
 • İmar planlarına askı sürecinde gerekli itirazların yapılması ve iptal davaları,
 • Kentsel Dönüşüm Kanununun uygulanmasına yönelik tüm iş ve işlemler ile bu Kanunun uygulamasından kaynaklanan davalar,
 • Site ve benzeri toplu konut projelerine ilişkin hukuki alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve yönetim planlarının hazırlanması,
 • Müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil davaları,
 • Gayrimenkulün ayıplı ve eksik inşasından kaynaklı davalar,
 • Muris muvazaası, ehliyetsizlik gibi yolsuz tescil nedenine dayalı tapu kayıtlarının  iptali ve  düzeltilmesi davaları,
 • Ortaklığın giderilmesi davaları,
 • Sınırlı ayni haklarla ilgili davalar,
 • Kira tespiti, uyarlama ve tahliye gibi kira sözleşmelerinden kaynaklanan davalarda,

hukuki danışmanlık ve gerektiğinde avukatlık hizmeti vermektedir.

“İcra ve İflâs Hukuku”

 

Ural Hukuk Bürosu;

 • Alacak tahsili amacıyla icra takipleri,
 • Alacak tahsili amacıyla iflas takipleri,
 • İflas erteleme,
 • Hakkınızda yapılan icra takiplerine karşı imzaya- borca itiraz ve menfi tespit davalarında

hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

“İdari – Vergi Hukuku”

 

Ural Hukuk Bürosu;

 • Her türlü idari başvuru ve itirazın yapılması,
 • İdari yolların tüketilmesi,
 • İdare ve vergi davalarının takibi,
 • İdari ve vergi cezalarından (vergi suçlarından)ile ilgili itiraz ve davalarda,

hukuki danışmanlık ve gerektiğinde avukatlık hizmeti vermektedir.

“İş Hukuku”

 

Ural Hukuk Bürosu;

 • İşten çıkarma,
 • Sözleşmenin feshi,
 • İş kazası ve iş sözleşmesinden kaynaklanan diğer tüm uyuşmazlıklarda;
 • Her türlü tutanağı düzenlenme, savunma,
 • İhtar ve fesih bildirimlerini hazırlanma

gibi konularında danışmanlık ve gerektiğinde avukatlık hizmeti vermektedir.

“Miras Hukuku” 

Ural Hukuk Bürosu;

 • Mirasçılık belgesinin alınması,
 • Tenkis davaları,
 • Mirasın reddi davaları,
 • Ölüme bağlı tasarruflar ve iptali davaları

gibi konularda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir

“Yabancılar Hukuku” 

Ural Hukuk Bürosu;

 • Türkiye’de yaşayan yabancıların vatandaşlık başvuruları,
 • Türkiye’de bulunan yabancılara oturma izni, çalışma izni almaları ve mevcut izin sürelerinin uzatılması,
 • Türkiye’deki yabancıların kolluk, savcılık ve diğer yargı birimlerinde karşılaştıkları adli sorunlar,
 • Yabancıların Türkiye’de taşınmaz edinmeleri

gibi konularda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

“Ticaret Hukuku”

 

Ural Hukuk Bürosu;

 • Yerli ve yabancı şirketlerin tescili,
 • Ticaret adı ve işletme unvanı tescillerinin yapılması,
 • Şirketlerin genel kurul ve yönetim kurullarının toplanması gibi yasal faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde icra edilebilmesi,
 • Şirketlerin sona erme, iflas ve tasfiye işlemleri,

gibi konularında hukuki danışmanlık ve gerektiğinde avukatlık hizmeti vermektedir.

“Tüketici Hukuku”

 

Ural Hukuk Bürosu;

 • Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla Tüketici Hakem Heyetine başvurulması,
 • Tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara ilişkin tüketici mahkemelerinde dava açmak,
 • Tüketicilerin şikâyetlerine karşı diğer hukuki çözüm yollarına başvurmak

gibi konularda her türlü hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.